top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de Ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, te weten de in artikel 2 aangeduide Ondernemer;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.
12. Schriftelijk: per brief en/of per e-mail. 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

 1. Wij zijn cyclustherapeuten.nl. Cyclustherapeuten.nl is een handelsnaam van Menstruatie Voorlichtingsinstituut B.V.. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 76974197.

 2. U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

  1. Telefoonnummer: +31 (0)85 0431198

  2. E-mail: contact@cyclustherapeuten.nl

  3. Per post:        Nieuwstraat 55a
                         5521 CB Eersel
                         Nederland

 3. U kunt ons na het maken van een afspraak ook bezoeken op het hierboven genoemde adres.

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u producten koopt en/of diensten afneemt via www.cyclustherapeuten.nl (hierna te noemen “de Website”).

 2. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling aan u (Consument) ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat u deze voor latere kennisneming kunt opslaan. De Algemene Voorwaarden zijn bovendien steeds te downloaden van de website www.cyclustherapeuten.nl/algemenevoorwaarden en worden op uw verzoek door de Ondernemer aan u toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermelden we dit bij het aanbod.

 2. Op elk moment staat het ons vrij om het aanbod op de Website aan te passen en/of te wijzigen.  Elk aanbod is vrijblijvend. Dat betekent dat we het aanbod kunnen herroepen, ook nog na uw aanvaarding van het aanbod. Als we dat doen, laten we u dat onverwijld na uw aanvaarding van het aanbod schriftelijk weten.

 3. We doen ons best om de aangeboden producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 4. De afbeeldingen bij producten en diensten op de Website zijn slechts ter indicatie en ter illustratie. 

 5. Bij elk aanbod geven we zodanige informatie dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending en de hoogte daarvan;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - voor zover daarvan sprake is: de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
  - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor u te raadplegen is;
  - de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst de door u in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  - de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop u deze gedragscodes langs elektronische weg kunt raadplegen; en
  - de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel en artikel 4 lid 2 van de Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van uw aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Als u het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen we onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

 3. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de data die wordt uitgewisseld via onze Website te beveiligen. Dat doen we ook voor de beveiliging van betaalgegevens. Voor meer informatie over de beveiliging van het betalingsverkeer, verwijzen we u naar de website van onze betaaldienstverlener [https://www.mollie.com/nl].

 4. We kunnen, voor zover de wet ons dat toestaat, nagaan of u kunt (blijven) voldoen aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Mochten wij op grond van dit onderzoek gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u dat niet kunt, zijn wij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Zowel bij de bevestiging als bij (de verzending van) het product voegen wij alle informatie en gegevens die u nodig hebt: 
  - De contactgegevens en het adres van de Ondernemer waar u terecht kunt als u klachten heeft;
  - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het wettelijk herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  - de informatie over garanties en bestaande service na aankoop of het afnemen van een dienst;
  -  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. Spreken we een serie van leveringen af, dan verstrekken we de in lid 6 genoemde informatie alleen bij de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 8. Cyclustherapeuten.nl is een platformwebsite, via welke daarbij aangesloten cyclustherapeuten hun diensten aanbieden. Een Overeenkomst op afstand komt tot stand tussen de Consument aan de ene kant en de door de Consument gekozen cyclustherapeut aan de andere kant. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de aangesloten cyclustherapeuten. Ook zij kunnen zich op deze Algemene Voorwaarden beroepen. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. Als u Consument bent heeft u gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze periode wordt de Bedenktijd genoemd. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na de dag dat u de overeenkomst sluit via de Website. 

 2. Bij de aankoop van producten via de Website heeft u als Consument gedurende 14 dagen nadat u of een door u aangewezen derde de producten heeft ontvangen het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Bedenktijd gaat in dat geval in op de dag na de dag dat u de producten heeft ontvangen.

 3. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Hoe dat moet, beschrijven we in de met het product meegeleverde retourinstructie die u dient te volgen. Ook is dat vermeld op de ‘Retouren’ pagina op onze website. Doet u tijdens de Bedenktijd meer met het product dan op grond van deze bepaling of bij het aanbod vermelde bijzondere voorwaarden is toegestaan, dan kan het zijn dat u minder geld terugkrijgt voor het product als u zich alsnog bedenkt.

 4. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, bent u verplicht om dat binnen 14 dagen na ontvangst van het product of het aangaan van de Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken. U kunt daarvoor gebruik maken van het modelformulier wat we meezenden met uw product. U kunt ons ook een e-mail sturen, mits u daarin ondubbelzinnig verklaard dat u zich beroept op uw herroepingsrecht. U dient dan het product terug te sturen binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. U zult zonodig dienen te bewijzen dat u het product tijdig hebt teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. De mededeling dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken moet door ons voor het verstrijken van de Bedenktijd zijn ontvangen.

 5. Als u niet binnen de in lid 1 genoemde termijn hebt aangegeven dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht en/of als u het product niet binnen de in lid 3 genoemde termijn hebt retour gezonden, kan het aangaan van de Overeenkomst op afstand niet meer ongedaan worden gemaakt.

 6. U heeft geen recht van ontbinding (herroeping) als bepaald in dit artikel bij een Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten, als wij de overeenkomst zijn nagekomen en voor zover de overeenkomst voor de Consument een betalingsverplichting inhoudt, indien:

  1. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

  2. De Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Ondernemer de overeenkomst is nagekomen.

 7. Dit artikel geldt niet voor overeenkomsten die niet op afstand of buiten de verkoopruimte van de Ondernemer tot stand komen.

 8. Mocht een product direct bij een cyclus therapeut zijn gekocht en u besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de consument dat te regelen met de cyclus therapeut in kwestie.

 9. Mocht een consument het aangekocht product (suppletie) niet goed kunnen verdagen en de 14 dagen bedenktijd is al verstreken dan mogen de niet gebruikte producten (in een gesloten verpakking) geruild worden voor een ander soort gelijk product. Mits de houdbaarheid van de aangekochte producten langer dan 1 jaar zijn en mits dat wordt kenbaar gemaakt binnen 30 dagen na aankoop.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de terugzendkosten voor uw rekening. U bent verplicht om bij het retourzenden gebruik te maken van tenminste dezelfde wijze van verzending als bij de toezending van het product aan u. Instructies voor de retourzending zijn gevoegd bij de levering van het product. De kosten van het retourzenden komen voor uw rekening.

 2. U ontvangt de betaalde koopsom (vermeerderd met bezorgkosten indien deze door u zijn vergoed) binnen 14 dagen na herroeping terug, op voorwaarde dat we het product binnen 14 dagen na herroeping hebben terug ontvangen of we sluitend bewijs van complete, correcte en tijdige terugzending van u hebben ontvangen. De terugbetaling verrichten we op het bankrekeningnummer wat gebruikt is voor de aanvankelijke betaling, tenzij u instemt met een andere wijze van betaling.

 3. Als het product bij retourontvangst beschadigd blijkt doordat u onzorgvuldig met het product bent omgegaan of wanneer er tijdens de Bedenktijd verdergaand gebruik is gemaakt van het product dan nodig om te beoordelen of u het product wenst te behouden, bent u aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte waardevermindering. Dat is ook het geval wanneer is gehandeld in strijd met de voor bepaalde categorieën producten geldende speciale voorwaarden. De Ondernemer is bevoegd om de waardevermindering te verrekenen met de in het kader van de herroeping terug te betalen koopprijs. U krijgt dan minder geld terug.

Artikel 8 - De prijs 

 1. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, indien en voor zover van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk–, zet- en typfouten. Voor de gevolgen van druk–, zet en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk, zet- en typfouten zijn wij niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 9 - Conformiteit en garantie 

 1. We staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. We staan niet in voor de geschiktheid voor een ander dan het overeengekomen gebruik.

 2. Een door de Ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

 3. Klachten over verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Klachten over gebreken aan het product dienen binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Overschrijding van de in dit artikellid genoemde termijnen leidt tot het verval van alle vorderingen in verband met de verkeerde levering of enig gebrek.

 4. Bij het verlenen van diensten nemen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Wij spannen ons redelijkerwijs in om de door de klant nagestreefde resultaten te behalen. Op de Ondernemer rust geen resultaatsverbintenis, maar slechts een verplichting om zich op voormelde wijze in te spannen. De mate waarin de door de klant nagestreefde resultaten worden gerealiseerd is van meerdere factoren afhankelijk, waarvan een goed deel niet door de Ondernemer kan worden beïnvloed. 

Artikel 10 - Levering en uitvoering 

 1. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering voor producten die de Consument bestelt via de Website geldt het adres dat u ten behoeve van de levering aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling binnen de genoemde termijn niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan voor het verstrijken van de genoemde termijn bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat u betaald heeft voor producten die nog niet geleverd zijn zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf door hem aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 - Betaling 

 1. Wanneer u via de Website een bestelling plaatst gaat u een betalingsverplichting aan. U dient uw betaling te verrichten bij het plaatsen van uw bestelling. Zolang uw betaling niet is uitgevoerd, zal uw bestelling niet in behandeling worden genomen.

 2. U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

 3. Als u een verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet zullen wij u schriftelijk in gebreke stellen. U krijgt dan een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Daarbij zullen we ook aangeven dat u een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd wordt als u niet binnen die gestelde termijn alsnog betaalt. Deze kosten bedragen in overeenstemming met de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten tenminste € 40,00 (zegge: veertig euro).

 4. Zolang Consument niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen tegenover Ondernemer heeft voldaan, is Ondernemer bevoegd om de uitvoering van zijn prestatie op te schorten.

Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid en overmacht

 1. De aansprakelijkheid van Ondernemer uit welken hoofde dan ook is in alle gevallen beperkt tot:

  1. Indien en voor zover Ondernemer voor de schade dekking onder een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Ondernemer;

  2. Indien Ondernemer voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Ondernemer aan Consument gezonden en door Consument voldane declaraties voor de werkzaamheden die Ondernemer heeft verricht in het kader van de overeenkomst in de uitvoering waarvan het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, in de periode van 6 maanden voordat het feit zich voordeed, met een maximum van € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).

 2. Ondernemer is – met inachtneming van lid 1 van dit artikel – alleen aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en andere schade die niet een rechtstreeks gevolg is van de tekortkoming of het onrechtmatig handelen van Ondernemer, is uitgesloten.

 3. Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de Ondernemer uit de overeenkomst opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, zonder dat Ondernemer daardoor tegenover Consument schadeplichtig wordt.

 4. Onder overmacht in de zin van het vorige artikellid wordt in ieder geval verstaan oorlog, oproer, sabotage, terrorisme, reisbelemmerende omstandigheden (met inbegrip van door overheden opgelegde reisbeperkingen), overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst (ver)hinderen, natuurrampen, brand, wateroverlast, droogte, extreme weersomstandigheden, diefstal, staking, ziekte, epidemie en pandemie en in dat kader getroffen maatregelen, stroomstoring, beperking of verstoring van de functionaliteit van internet, etc.

 Artikel 13 - Klachtenregeling 

 1. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bevestiging van de ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 3. Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 4.  Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of het nodige doen om de verleende dienst alsnog (correct) te verlenen. 

Artikel 14 - Geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten tussen u en de Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van conflictenrechtelijke bepalingen. Ook als u woonachtig bent in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Wilt u de algemene voorwaarden downloaden?

Klik dan hier

 

bottom of page