top of page

Privacy verklaring

Cyclustherapeuten.nl is een initiatief van Menstruatie Voorlichtingsinstituut BV, onder andere handelend onder de naam “Hormooncentrum”, gevestigd aan Steenstraat 156, 5521 KX  Eersel. Deze partij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://men-struatie.nl/

Steenstraat 156
5521 KX Eersel

E-mail: info@men-struatie.nl
Tel: +31 (0)85-0431198

KvK nr. 76974197
Bankrek.nr.: NL53RABO 0349695644
Btw nr. NL860859216B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyclustherapeuten.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door deelname aan (online) onderzoeken, het bestellen van een fysiek boek, een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Menstruatie Voorlichtingsinstituut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– seksuele leven
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@men-struatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Menstruatie Voorlichtingsinstituut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig of wenselijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Menstruatie Voorlichtingsinstituut analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– De uitvoering van een wettelijke verplichting (zoals fiscale verplichtingen). 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Menstruatie voorlichtingsinstituut BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In de categorie persoonsgegevens bewaren wij jouw (onderstaande) gegevens 2 jaar om je te blijven informeren over relevante onderwerpen en updates omtrent het onderzoek waarvoor jij je hebt aangemeld.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

In de categorie persoonsgegevens bewaren wij jouw (onderstaande) gegevens 7 jaar om te voldaan aan de belastingwetgeving.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

In de categorie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bewaren wij jouw (onderstaande) gegevens 24 uren om deze gegevens te verwerken (anonimiseren) in het door jouw deelgenomen onderzoek. 

– seksuele leven
– gezondheid

In de categorie persoonsgegevens bewaren wij jouw (onderstaande) gegevens 20 jaar om te voldaan aan de wetgeving.

– medisch

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Menstruatie Voorlichtingsinstituut verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Menstruatie Voorlichtingsinstituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Menstruatie Voorlichtingsinstituut gebruikt alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst. Bij de laatste categorie geldt dat we alleen cookies gebruiken die geen of slechts geringe gevolgen hebben voor jouw persoonlijke levenssfeer. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Menstruatie Voorlichtingsinstituut en je kunt je beroepen op het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Voor het recht op gegevensoverdracht geldt dat wij ernaar zullen streven om gegevens over te kunnen dragen, maar dat wij niet verplicht zijn om (steeds) technisch compatibele systemen voor gegevensverwerking op te zetten of in bedrijf te houden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@men-struatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen wij  om aanvullende informatie om jou identiteit als indiener van het verzoek te bevestigen. Indien wij een kopie van een legitimatiebewijs opvragen, zorg er dan voor dat je je pasfoto, de machine readible zone (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs) en je BSN  zwart / onleesbaar maakt. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je meerdere verzoeken indient of wanneer je verzoek / verzoeken complex is / zijn, dan kan het zijn dat we 8 weken nodig hebben om op je verzoek te beslissen. Wanneer dat zo is berichten we je daarover binnen de eerste termijn van 4 weken.

Menstruatie Voorlichtingsinstituut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Menstruatie Voorlichtingsinstituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@men-struatie.nl

 

bottom of page